برنامه های آموزشی ترم

مهندسی پزشکی با گرایش های

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ورودی ۹۷

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ورودی ۹۷

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بالینی ورودی ۹۷

دروس عموی معارف اسلامی

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ورودی ۹۶

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ورودی ۹۶

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بالینی ورودی ۹۶

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ورودی ۲-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ورودی ۲-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بالینی ورودی ۲-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ورودی ۲-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ورودی ۱-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ورودی ۱-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بالینی ورودی ۱-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ورودی ۱-۹۵