برنامه های آموزشی ترم

مهندسی پزشکی با گرایش های:

برنامه درسی ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش  بالینی ورودی ۹۹

برنامه درسی ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش  بیو الکتریک ورودی ۹۹

برنامه درسی ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش بیومکانیک ورودی ۹۹

برنامه درسی  ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش بیومتریال ۹۹

--------------------

برنامه درسی ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش  بالینی ورودی ۹۸

برنامه درسی ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش  بیو الکتریک ورودی ۹۸

برنامه درسی ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش بیومکانیک ورودی ۹۸

برنامه درسی  ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش بیومتریال ۹۸

دروس عمومی  و معارف اسلامی

--------------------

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ورودی ۹۷

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ورودی ۹۷

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بالینی ورودی ۹۷

برنامه درسی  ترمی مهندسی پزشکی-  گرایش بیومتریال ۹۷

دروس عموی معارف اسلامی

--------------------

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ورودی ۹۶

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ورودی ۹۶

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بالینی ورودی ۹۶

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ورودی ۹۶

--------------------

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ورودی ۲-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ورودی ۲-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بالینی ورودی ۲-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ورودی ۲-۹۵

--------------------

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ورودی ۱-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ورودی ۱-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بالینی ورودی ۱-۹۵

برنامه درسی ترمی رشته مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ورودی ۱-۹۵