مدیر گروه

نام: محمود

نام خانوادگی: شفیعی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ریاضی کاربردی

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ریاضی کاربردی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی-دانشگاه تهران
  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی-علوم و تحقیقات تهران