معاون دانشکده

 

نام ونام خانوادگی:                         

اطلاعات تحصیلی:                                                                                            

رشته تحصیلی:

رتبه: 

دانشگاه محل اخذ: 

سال اخذ مدرک: 

سوابق اجرایی:

 

سوابق پژوهشی:

مقالات:

 

طرح های پژوهشی:

مجری و همکار درانجام تعدادی طرح پژوهشی در واحد رشت با عناوین زیر:

 

کتب چاپ شده:

 

سوابق آموزشی: