معاون دانشکده

 

نام ونام خانوادگی:  علی خوش کنار                                

اطلاعات تحصیلی:                                                                                            

رشته تحصیلی: ریاضی محض

رتبه: مربی

دانشگاه محل اخذ: دانشگاه علم و صنعت ایران

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۳

سوابق اجرایی:

رئیس اداره دانش آموختگان واحد رشت   ۱۳۸۰-۱۳۷۹

مدیر گروه ریاضی واحد رشت        ۱۳۹۲-۱۳۸۷

معاون دانشکده علوم پایه (۱۳۹۲)

رئیس اداره هیات علمی واحد رشت(۱۳۹۶)

سوابق پژوهشی:

مقالات:

۱- چاپ دو مقاله  (Web of Science)  ISI

 

A new approach to the solution of the prey and predator problem and comparison of the results with the Adomian method.

 Applied Mathematics and Computation, Volume 171, Issue 1, 1 December 2005, Pages 486-491

J. Biazar, M. Ilie, A. Khoshkenar

An improvement to an alternate algorithm for computing Adomian polynomials in special cases

Applied Mathematics and Computation, Volume 173, Issue 1, 1 February 2006, Pages 582-592

J. Biazar, M. Ilie, A. Khoshkenar

 

۲- چاپ دو مقاله با همکاری دو تن از همکاران در مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

     در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۹ با عناوین زیر:

 

الف)محاسبه جوابهای تقریبی و غیر عددی معادله شکار و شکارچی لوتکا- ولترا و مقایسه آن با جوابهای عددی

ب) سریهای توانی با ضرائب تابعی و کاربرد آنها در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با شرایط اولیه

 

طرح های پژوهشی:

مجری و همکار درانجام تعدادی طرح پژوهشی در واحد رشت با عناوین زیر:

۱) توسیع روش سریهای توانی برای حل معادله سه بعدی گرما و اثبات همگرایی سری جواب

۲) توسیع روش سریهای توانی برای حل معادله موج سه بعدی و اثبات همگرایی سری جواب

۳) تعمیم روش سریهای توانی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی با شرایط اولیه و بررسی همگرایی سری جواب

۴)محاسبه جوابهای تقریبی غیر عددی برای معادله شکاروشکارچی لوتکا- ولترا و مقایسه آن با جوابهای عددی

۵)ارائه یک روش عددی برای حل دسته ای از معادلات انتگرال با کمک چند جمله ای چیبیشف

کتب چاپ شده:

چاپ کتاب انتگرال ریمان- اشتیلیس از انتشارات حرف نو در سال ۱۳۸۲

سوابق آموزشی:

- تدریس در واحد های دانشگاهی

واحد تهران جنوب نیمسال اول ۷۳-۷۲

واحد قزوین نیمسال اول و دوم ۷۶-۷۵

واحد لاهیجان ۷۷-۷۵

واحد رشت از ۱۳۷۴ تا کنون