کارکنان

نام حوزه: دانشکده علوم پایه

نام و نام خانوادگی: وحید پاک نیا

شرح وظایف:

۱- انجام امور دفتر دانشکده

۲- کنترل حضور غیاب اساتید دانشکده

۳- انجام امورات ساختمان دانشکده

۴- برنامه ریزی برای انجام دفاع پایان نامه ها در دانشکده

۵- هماهنگ نمودن بازدید علمی دانشجویان مرتبط با دانشکده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۸۳  آدرس پست الکترونیکی: vahid.paknia1357[at]gmail.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا علیدوست

 

شرح وظایف: کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی علوم پایه. انتخاب واحد، بررسی پرونده های فارغ التحصیلی مشروطی و ثبت نام، حذف ترم، کنترل ماده ۳۵و۴۱و...، کارهای دانشکده از قبیل کنترل مرخصی، حذف ترم، معادلسازی، اخراجی، انصرافی، ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود، ثبت پرونده دانشجویانی که پایان نامه گذرانده اند.

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۴۵

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: علی اصغر لقمانی

شرح وظایف: مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی علوم پایه- بررسی پرونده های فارغ التحصیلی، مشروطی و ثبت نام، حذف ترم، کنترل ماده ۳۵و۴۱، تکمیل پرونده فارغ التحصیلی، وارد نمودن اطلاعات اولیه دانشجو در سیستم، گرفتن چک لیست، کارنامه کل و غیره. کارهای خدمات آموزشی دانشکده از قبیل کنترل مرخصی، حذف ترم، معادل سازی، اخراجی، انصرافی و غیره

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۴۵

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: مریم حسابی

شرح وظایف: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه- مرکز محاسبات شیمیایی- آزمایشگاه مهندسی شیمی ( همکاری با اساتید جهت انجام بهتر کارهای تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد)

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک

اطلاعات تماس  داخلی: ۱۱۱۸   آدرس پست الکترونیکی: m.hesaby[at]gmail.com

سوابق پژوهشی: عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، چاپ مقالات ISI، ISC و علمی پژوهشی، شرکت در کنفرانس ملی و ارائه مقاله، همکار طرح های پژوهشی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: نازنین مرادمند

شرح وظایف:

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

۱- برنامه ریزی کلاسهای آزمایشگاهی در شروع ترم

۲- اقدام برای درخواست وسائل مورد نیاز آزمایشگاه

۳- هماهنگی با اساتید جهت برنامه ریزی کلاسهای آزمایشگاه

۴- تشریح روش انجام آزمایش ها برای دانشجویان و نظارت بر اجرای آن

۵- تنظیم وسایل آزمایشگاهی و حفاظت و نگهداری مداوم آنها

۶- آموزش به دانشجویان جهت استفاده صحیح و مراقبت از وسایل آزمایشگاهی به هنگام کار

۷- راه اندازی و انجام آزمایشهای جدید

۸- راهنمایی و مساعدت با دانشجویان در انجام محاسبات و نوشتن دستورکار و رفع اشکالات آنها

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۸۸   آدرس پست الکترونیکی: Nazaninmoradmand[at]yahoo.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: مرجان شعبان زاده

شرح وظایف:

آزمایشگاه شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، تحقیقاتی شیمی فیزیک

۱- تهیه محلولها و معرف های مورد نیاز آزمایشگاه

۲- آماده سازی مواد اولیه برای آزمایش

۳- کمک در برگزاری آزمایشگاه

۴- تهیه وسایل مربوط به آزمایش

۵- آموزش کار با دستگاه ها برای دانشجویان

۶- توضیح آزمایشات برای دانشجویان

۷- تنظیم درخواست خرید مواد و محلولهای مورد نیاز برای ترم های آینده

۸- پاسخ به سوالات علمی دانشجویان و رفع اشکالات آنها

۹- کمک به تدوین گزارش کار برای دانشجویان

۱۰- رفع مشکلات احتمالی اعم از تاسیسات، خدمات و...

۱۱- تنظیم درخواست تعمیر دستگاهها

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی محض

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۱۳    آدرس پست الکترونیکی: marjan.shabanzadeh[at]yahoo.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: مسعود مهدوی رودمیانه

 

شرح وظایف: آزمایشگاه فیزیک پایه ۱و۳ (کنترل سلامتی دستگاهها در شروع هر ترم دانشگاهی، چیدمان دقیق و ستاپ بندی کامل مجموعه هر آزمایش، کنترل نظم آزمایشگاه، کمک در انجام آزمایش به دانشجویان، بررسی و کنترل کمبودهای آزمایشگاه جهت انجام خرید امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، برنامه ریزی هفتگی آزمایشگاهها به کمک کارشناسان آموزشی و...)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست شناسی

اطلاعات تماس:     داخلی: ۱۱۴۶     آدرس پست الکترونیکی: mmahdavi339[at]yahoo.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی:لیلا پورمحمد

شرح وظایف:

آزمایشگاه شیمی آلی

۱- تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای انجام آزمایشات

۲- تهیه وسایل مورد نیاز آزمایشگاه

۳- تهیه محلولها و معرفه ها

۴- کمک در برگزاری کلاسها

۵- آموزش کار با دستگاهها برای دانشجویان

۶- توضیح آزمایشات برای دانشجویان

۷- پاسخ به سوالات علمی دانشجویان و رفع اشکالات آنها

۸- کمک به تدوین گزارش کار برای دانشجویان

۹- رفع مشکلات احتمالی اعم از تاسیسات، خدمات و...

۱۰- تنظیم درخواستهای خرید و تعمیرات برای آزمایشگاه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماسداخلی: ۱۱۵۶   آدرس پست الکترونیکی: leila_pourmohammad[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

۱- مسئول فنی شرکت تولید مواد شوینده

۲- مدیرتولید شرکت تولید

۳- مسئول آزمایشگاه شیمی شرکت تحقیقاتی

۴- مسئول آزمایشگاه شیمی واحدرشت

سوابق پزوهشی:

 

1- laboratory production method of chemical absorptive oxygen kits-A.Rafizadeh,...,L.Pourmohammad- Biology JSIAU- Vol.20, No.78/1, winter2011, p.85-90

2- Apolication a colorimetric method for qualitative analysis of methanol- Ali Rafizadeh, shahab shariati,Leila Pourmohammad- Forensic medicine- Vol.16, No.2, summer 2010, p.84-94

3- Introducing a colorimetric method for the pection of methanol in several types of drinks- Ali Rafizadeh, Leila Pourmohammad,...-J of Mazandaran university of medical sciences bimonthly- Vol.21, No.84, october 2011, p149-153

4- Synthesis and kinetic resolution of juryl substituted seconolary carbinols by porcine pancreatic lipase- J.Iran.soc, Vol.5, No.2, juan 2008, p.238-243

5- synthesis and kinetic resolution of tienyl substituted secondary carbinols by ppl

۶- استخراج آلومینیوم از پوکسیت

۷- استخراج نقره از محلول ظهور عکاسی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: معصومه یکتا

شرح وظایف:کارشناس آموزش مهندسی پزشکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس  داخلی: ۱۳۴۱

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: حسین ظریفی منتظر

شرح وظایف: کارشناس آموزش ژنتیک

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۶۱

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: غلامرضا صفری

شرح وظایف:

۱- آماده کردن مواد آزمایشگاهی قبل از انجام هر جلسه

۲- برنامه ریزی هفتگی کلاسهای آزمایشگاه

۳- تهیه تجهیزات و تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی

۴- کمک در انجام آزمایشها به دانشجویان و طریقه کار با دستگاهها

۵- گروه بندی دانشجویان در شروع هر ترم آموزشی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۸۳  آدرس پست الکترونیکی: Mehransafari87[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

۱- همکاری در طرح پژوهشی تولید اسید پروبیونیک به روش تخمیر توسط باکتری پروپیونی باکتریوم و بهینه سازی فرایند به روش تاگوچی(مشترک با دکترانوری)

۲- همکاری در طرح پژوهشی بررسی مقاومت دارویی عفونت های باکتری های مهم عفونت زای بیمارستانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستهای دولتی شهر رشت (مشترک با دکترانوری).

۳- مقاله مطالعه کوکسید یوز در ماکیان بومی اطراف شهر رشت (مشترک با دکترانوری).

۴- بهینه سازی تولید آنزیم الکالین پروتئاز بوسیله گونه های باسیلوس جدا شده از پوسته باقلا بعنوان یک سوبسترای جدید (مشترک با دکترانوری)

۵- مقاله تولید اسیدپروپیونیک توسط باکتری پروپیونی باکتریوم به روش تغییر در کشت ناپیوسته و بررسی اثر نوع سوبسترا در فرآیند (مشترک با دکترانوری)

۶- پوستر مطالعه کوکسیدیوز در ماکیان بومی اطراف شهر رشت در کنگره انگل شناسی تهران، ۱۳۹۳ (مشترک با دکترهوشمند)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: سوده فولادمهر

شرح وظایف: آماده سازی محلولها و مواد و وسایل جهت برگزاری کلاسها و تشریح آزمایشها برای دانشجویان و کمک به انجام صحیح آنها، نگهداری و حفاظت از دستگاهای موجود.

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی محض

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: سیده زهرا مستشاری

شرح وظایف: تهیه محلولها و معرفهای موردنیاز برای آزمایشها، تهیه وسایل مورد نیاز برای آزمایشگاه، کمک در برگزاری کلاسها، آموزش کار با دستگاهها به