رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی گروه ریاضی- دانشکده علوم پایه

ردیف

عنوان رشته

مقطع

۱

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

دکتری تخصصی

۲

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

دکتری تخصصی

۳

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد

۴

ریاضی کاربردی-ریاضیات مالی

کارشناسی ارشد