رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی گروه فیزیک- دانشکده علوم پایه

ردیف

عنوان رشته

مقطع

۱

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

۲

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد

۳

آموزش فیزیک

کارشناسی ارشد

۴

فیزیک

کارشناسی

۵

فیریک مهندسی

کارشناسی

۶

مهندسی پزشکی

کارشناسی