درباره گروه

گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶-۸۵ در مقطع کارشناسی رشته میکروبیولوژی کار خود را با ۲۵ دانشجو آغاز نمود و در حال حاضر دانشجویان در رشته های زیر مشغول به تحصیل می باشند.

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

۱ زیست شناسی-سلولی و مولکولی دکتری تخصصی
۲ زیست شناسی-میکروبیولوژی دکتری تخصصی
۳ زیست شناسی-میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
۴ زیست فناوری-بیوتکنولوژی میکروبی کارشناسی ارشد
۵ علوم جانوری- گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
۶ زیست شناسی- گرایش سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد
۷ زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک کارشناسی
۸ زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی کارشناسی