مدیر گروه

 

 

236.jpg

دکتر امیر آراسته

 

گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

 

رتبه علمی: استادیار

سوابق علمی(CV)

پست الکترونیک: arasteh[at]iaurasht.ac.ir    و    

a.arasteh79[at]yahoo.com

 

ب) سوابق تحصیلی

کارشناسی میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد واحد قم، فارغ التحصیل ۱۳۸۱/۱۱/۲۳ با معدل ۱۷/۳۳

کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه گیلان، فارغ التحصیل  ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ با معدل ۱۸/۰۱

دکتری بیوشیمی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران فارغ التحصیل  ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ با معدل ۱۹

 

ج) زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی

1) نانو ذرات و نانو مواد و کاربردهای آنها (Nanobiotechnology) 

2) آنتی بیوتیکها و بررسی اثر ضد میکروبی آنها 

3) آمیلوئیدها و بیماریهای مرتبط با آنها

4) اثر ترکیبات ضد سرطان، آلزایمر، پارکینسون و دیابت بر روی روند این بیماریها 

5) تولید آنزیمها از منابع میکروبی و بررسی فعالیت آنها 

6) تثبیت آنزیمها (Enzyme Immobilzation) 

7) بررسی فعالیت آنزیمها در حضور مایعات یونی (non aqueous enzymology)

8) بررسی پایداری پروتئینها در محیطهای زنده 

9) بیوسنسورها و تهیه آنها با روش ولتامتری (Voltametry)

10) گیاهان دارویی  

11) مدلسازی مولکولی (Molecular Modeling) با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی مولکولی

12) تولیدات بیوتکنولوژی و سوختهای زیستی (biofuels) 

 

ه) طرح­های تحقیقاتی اجرا ­شده یا در دست اجرا

 1. بررسی اثر مایعات یونی بر فعالیت آنزیم سلولاز
 2. تثبیت آنزیم سلولاز بر روی نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی حاصل از آلبومین سرم گاوی 
 3. تاثیر فاکتورهای محیطی بر روی آمیلوئیدی شدن پروتئین کازئین

 

ز) کتابهای تالیف شده یا در دست تالیف

 1. بیوشیمی فیزیک نوشته جیمز پی آلن، ترجمه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
 2. مبانی بیوشیمی آزمایشگاهی، تالیف، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 

ح) عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

 1. عضو انجمن بیوشیمی ایران
 2. عضو انجمن گیاهان دارویی ایران
 3. عضو ستاد نانو
 4. عضو باشگاه پژوهشگران جوان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

 

ط) سوابق پژوهشی

مقالات فارسی:

 1. امیر آراسته، ریحانه سریری، فاضل نجفی یاسوری، علی صالح زاده، محمود نجفیان، بررسی اثر سلولاز جداسازی شده از قارچ آسپرژیلوس نایجر بر کیفیت چای شمال ایران، مجله علمی پژوهشی زیست فناوری میکروبی، 1391، پاییز 1390، دوره سوم، شماره دهم، صفحه 45-51
 2. امیر آراسته، علی صالح زاده، سمیه عطایی جلیسه، افشین طراوتی، مهدی ابراهیمی، محمود نجفیان، بررسی اثر مایع یونی بوتیل متیل ایمیدازولیوم هگزافلوئورو فسفات بر فعالیت آنزیم سلولاز جداسازی شده از قارچ آسپرژیلوس نایجر، فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران، در مرحله چاپ
 3. امیر آراسته، علی صالح زاده، مهران حبیبی رضایی، علی اکبر موسوی موحدی، بهینه سازی فرایند فیبریل زایی از آلبومین سرم گاوی با روش جذب سنجی کنگورد بمنظور استفاده از آنها بعنوان نانو مواد زیستی، فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی، در مرحله چاپ

 

مقالات انگلیسی:

 1. Sariri R, Najafi F, Arasteh A. The effect of cellulase extracted symbiotic tea fungies on the quality of Iranian tea. Enzyme and microbial technology 2006; 39:308-10.
 1. Sariri R, Arasteh A, Mahmoodian J. Heavy Smoking and Tears Protein Pattern. Asian Journal of Chemistry 2006; 18:8-14.
 1. Salehzadeh A, Arasteh A, Shafighi T, Ranjee N. Isolation and sequencing of ribosome inactivating protein gene Iranian rice (Oryza sativa).  African Journal of Agricultural Research 2011; 21:4941-4946.
 1. Najafian M, Jahromi MZ, Nowroznejhad MJ, Khajeaian P, Kargar MM, Sadeghi M, Arasteh A. Phloridzin reduces blood glucose levels and improves lipids metabolism in streptozotocin-induced diabetic rats. Molecular biology reports 2012; 39:5299-5306.
 1. Salehzadeh A, Arasteh A. Expressing of rice ribosome inactivating protein as tool for treatment of cancer cells. Scientific Research and Essays 2012; 7:61-65.
 1. Arasteh A, Habibi-Rezaei M, Ebrahim-Habibi A, Moosavi-Movahedi AA. Response Surface Methodology for Optimizing the Bovine Serum Albumin Fibrillation. The Protein Journal 2012; 31:457-465.
 1. Salehzadeh A, Ofoghi H, Arasteh A. Purification of recombinant C-terminus polyhistidine tagged human calcitonin with cobalt-based and nickel-based affinity chromatography: A comparative study. African Journal of Biotechnology 2012; 11:8893-8897.
 1. Sara Farahi, MehranHabibi-Rezaei, Azadeh Ebrahim-Habibi, Amir Arasteh, Nader Sheibani, AliAkbarMoosavi-Movahedi. Stabilization of glucose oxidase on glycation induced nano-fibrils: New insight in enzyme immobilization. Chem Xpress 2014; 5 (1) 32-40.
 1. Amir Arasteh, Sara Farahi, Mehran Habibi-Rezaei and Ali Akbar Moosavi-Movahedi. Glycated albumin: an overview of the In Vitro models of an In Vivo potential disease marker. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014, 13:49.
 1. Ali Salehzadeh, Akram Sadat Naeemi and Amir Arasteh. Biodiesel Production Azolla filiculoides (Water Fern). Tropical Journal of Pharmaceutical Research June 2014; 13 (6): 957-960.
 2. Amir Arasteh, Marzieh Rashvand, Azadeh Ebrahim Habibi, Mehran Habibi, Rezaei, Ali Akbar Moosavi Movahedi, Optimization of Bovine Serum Albumin Fibrillation by Congored Spectrophotometry for Using as a New Bionanomaterial. International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, Spl. Issue-2 Feb.-2016; 59-65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه مقالات:

 

 1. Sariri R, Arasteh A. Inhibition of a Ca2 -Dependent Protein Kinase Iranian Rice Leaves by pH and Temperature. Cellular & Molecular Biology Letters 2003; 8:608.
 1. Arasteh A, Habibi Rezaei M, Ebrahim Habibi A, Moosavi Movahedi Ali A. Bovine serum albumin aggregation: An optimizing approach. Clinical Biochemistry 2011; 44:S136-S137.
 1. Amir Arasteh, Mehran Habibi-Rezaei, Azadeh Ebrahim-Habibi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi. Use of BSA Amyloid Fibrils as a Nanomaterial for Enzyme Immobilization. Journal of the Iranian Chemical Society 2012; Vol. 9, S1:57.
 1. Mahmood Najafian, Zahra Najafian, Azadeh Ebrahim-Habibi, Amir Arasteh. The effect of temperature and pH on porcine pancreatic alpha-amylase. Journal of Iranian Chemical Society 2012; Vol. 9, S1:8.

 

مقالات و پوسترهای ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی:

 1. A Arasteh, R Sariri. Investigation of Extracted Cellulase Effect Symbiotic Tea Fungies on Iranian Northern Tea Quality, Proceeding of the 12th Iranian Biology Conference, Hamedan, Iran, August 31-September 2, 2004.
 1. Sariri R, Najafi A, Arasteh A. Extraction of Cellulolytic Enzyme the Tea Fungus, 6th International Conference on Protein Stabilization, Bratislava, Slovakia, 26-29 September 2004.
 1. R Sariri, A Arasteh, J Mahmoodian, A Alizadeh, The Effect of Smoking on Human Tear Proteins, CORESTA Congress, Kyoto, Japan, 3-7 October 2004.
 1. Arasteh A, Mahmoodian J, Sariri R, Changes in Tear Lysozyme Concentration and activity Due to Smoking, The Second SERI-ARVO Meeting on Research in Vision and Ophthalmology, Singapore, 16-20 February 2005.
 1. Arasteh A, Sariri R, , Najafi Yasouri F, salehzadeh A, Najafian M, Investigation of Extracted Cellulase Effects Symbiotic Tea Fungus on Iranian Northern Tea Quality, The National conference on phytochemistry, Qom, Iran, March 5-6 2010.
 1. Arasteh A, Habibi Rezaei M, Ebrahim Habibi A, Moosavi Movahedi Ali A. Bovine Serum Albumin Aggregation: An Optimizing Approach. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry & Molecular Biology, Mashhad, Iran. 6-9 September 2011.
 1. Amir Arasteh, Mehran Habibi-Rezaei, Azadeh Ebrahim-Habibi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi. Use of BSA Amyloid Fibrils as a Nanomaterial for Enzyme Immobilization. First international conference on biophysical chemistry (ICBC) Ardabil, Iran, june 13-15 2012.
 1. Mahmood Najafian, Zahra Najafian, Azadeh Ebrahim-Habibi, Amir Arasteh. The Effect of Temperature and pH on Porcine Pancreatic Alpha-amylase. First international conference on biophysical chemistry (ICBC) Ardabil, Iran, june 13-15 2012.
 1. Amir Arasteh, Mehran Habibi-Rezaei, Azadeh Ebrahim-Habibi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi. Optimization of Bovine Serum Albumin Fibrillation: Use of Response Surface Methodology and Simple Congo Red Testing. 15th Iranian Physical Chemistry Conference, University of Tehran, Tehran, September 3-6 2012.
 1. M. Najafian, Z. Najafian1, B. Najafian, M.J. Nowroznejhad1, A. Arasteh, Determination IC50 of Many Natural Small Compound on Porcine Pancreatic Alpha Amylase, 12th Iran biophysical chemistry conference, Tabriz, Iran, May 22-24 2013.
 1. Fatemeh nazarhaghihgi, samin khodaei, Akram Sadat Naeemi and Amir Arasteh, Hadiseh ahmadi, اثر حاد نانوذره اکسید مس بر میزان فعالیت آنزیمهای کبدی بچه ماهی کپور, 3 rd international congress of biology & ecology, Tehran, Aug 22, 2015.
 1. Amir Arasteh, Marzieh rashvand, Azadeh Ebrahim Habibi, Mehran Habibi Rezaei, Ali Akbar Moosavi Movahedi, Optimization of bovine serum albumin fibrillation by Congored spectrophotometry for using as a new bio-nanomaterial, 19th International Conference on Medical and Health Sciences (ICMHS), Kuala Lumpur, Malaysia December 19, 2015.