رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی گروه شیمی- دانشکده علوم پایه

ردیف

عنوان رشته

مقطع

۱

شیمی آلی

دکتری تخصصی

۲

شیمی تجزیه

دکتری تخصصی

۳

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

۴

شیمی آلی

کارشناسی ارشد

۵

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

۶

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد

۷

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد

۸

شیمی دارویی

کارشناسی ارشد

۹

شیمی محض

کارشناسی

۱۰

شیمی کاربردی

کارشناسی