رشته ها و گرایش ها

 

رشته های تحصیلی دانشکده علوم پایه

ردیف

 

 

 

عنوان رشته به تفکیک مقطع

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

۱

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

شیمی محض 

۲

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی-ریاضیات مالی

شیمی کاربردی

۳

شیمی آلی

فیزیک حالت جامد

مهندسی شیمی

۴

شیمی تجزیه

فیزیک اتمی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک

۵

شیمی معدنی

آموزش فیزیک

زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی

۶

زیست شناسی- گرایش سلولی و مولکولی

شیمی آلی

فیزیک

۷

زیست شناسی- گرایش میکروبیولوژی

شیمی تجزیه

فیریک مهندسی

۸

مهندسی شیمی

شیمی معدنی

مهندسی پزشکی

۹

مهندسی شیمی –مهندسی پلیمر

شیمی فیزیک

 

۱۰

 

شیمی دارویی

 

۱۱

 

زیست شناسی -بیوتکنولوژی میکروبی

 

۱۲

 

زیست شناسی - گرایش میکروبیولوژی

 

۱۳

 

زیست شناسی- گرایش سلولی و مولکولی

 

۱۴

 

علوم جانوری- گرایش فیزیولوژی جانوری

 

۱۵

 

مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند