مدیر گروه

مدیر گروه رشته مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی: فاطره درستی

اطلاعات تحصیلی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی- طراحی فرآیند

رتبه: استادیار

دانشگاه محل اخذ: دانشگاه تربیت مدرس

سال اخذ مدرک: ۱۳۹۳

 

سوابق پژوهشی:   dorosti.iaurasht.ac.ir