رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی گروه مهندسی شیمی- دانشکده علوم پایه

ردیف

عنوان رشته

مقطع

۱

مهندسی شیمی

دکتری تخصصی

۲

مهندسی شیمی –مهندسی پلیمر

دکتری تخصصی

۳

مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند

کارشناسی ارشد

۴

مهندسی شیمی

کارشناسی